Menu Close

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Tarihçe

Kamu kurumu niteliğinde, özdüzenleyici bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Kanunu ile 11 Şubat 2001’de kurulmuş ve Nisan 2001’de faaliyete geçmiştir.

Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları Birliğimiz üyesidir.

Birliğin Misyonu

Çalışanları en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan ve saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak; sermaye piyasasını geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Birliğin Vizyonu

Ülkemizin ekonomik hedefleri doğrultusunda, Türkiye sermaye piyasalarının dünyanın gelişmiş piyasaları arasında yer almasına en güçlü katkıyı sunmak.

KM Taşları

 • 2001

  TSPAKB kuruldu.

 • 2002

  TSPAKB internet sitesi yayına açıldı.

 • 2003

  Mesleki gelişim eğitimlerine başlandı.

 • 2004

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eğitimlerine başlandı.

 • 2005

  Sermaye Piyasası Faaliyetlerine ilişkin anket çalışması yapıldı.

 • 2006

  TSPAKB, Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’ne üye oldu.

 • 2007

  Özgeçmiş Bankası uygulaması kullanıma açıldı.

 • 2008

  İlk İngilizce yıllık rapor yayınlandı.

 • 2009

  TSPAKB, Asya Menkul Kıymet Forumu’na, Avrasya Borsalar Federasyonu’na ve Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’na üye oldu.

 • 2010

  İlk uluslararası konferans düzenlendi.

 • 2011

  Yıllık Türkiye Sermaye Piyasası Raporu’nun onuncu sayısı yayınlandı.

 • 2012

  Üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim verilmeye başlandı.

 • 2013

  Asya Yatırımcı Eğitimi Forumu (Asia Forum for Investor Education-AFIE) Yönetim Kurulu Başkanlığına dönemin Birlik Başkanı seçildi.

 • 2014

  Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının katılımıyla yeni üyelik yapısına kavuşarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) dönüştü.

 • 2015

  Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) için tanıtım çalışmaları yapıldı.

 • 2016

  İlk defa “TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni” gerçekleşti.

 • 2017

  Uluslararası hakemli dergi “Journal of Capital Markets Studies”in ilk sayısı yayınlandı.

 • 2018

  Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen sermaye piyasası temsilcileri ile Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığı Bildirgesi’ne imza atıldı.

 • 2019

  Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği “Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu” gerçekleştirildi.

 • 2020

  “Emerald Publishing Group” iş birliği ile yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergimiz Journal of Capital Markets Studies, EconLit ve ERIH PLUS’ta taranmaya başladı.

 • 2021

  20. faaliyet yılı tamamlandı.

 • 2022

  Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ilk defa Karbon Nötr olarak gerçekleştirildi.

Amaçlar

 • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini,
 • Birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını,
 • Haksız rekabetin önlenmesini,
 • Mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını

sağlamaktır.

Görev ve Yetkileri

 • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,
 • Birliğin üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmaları için meslek kurallarını oluşturarak SPK’ya bildirmek,
 • Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak SPK’ya bildirmek,
 • Statü’de öngörülen disiplin cezalarını vermek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyeleri aydınlatmak,
 • Aracı kuruluşlar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirmek,
 • Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak,
 • Üyelerin, müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırlarına ilişkin esaslarla ilgili önerileri SPK’ya bildirmek,
 • Üyeleri hakkında yapılan şikayetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını SPK’ya bildirmek,
 • Kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK’ca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek,
 • Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü işbirliği yapmaktır.

İştiraklerimiz

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 2001 yılında kurulan Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. (MKK), sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek ve Yatırımcıları Koruma Fonu’nu idare ve temsil etmekle görevlidir. Birliğimiz MKK’da %5 oranında paya sahip olup yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilmektedir.

  İncele
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

  2011 yılında kurulan Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.de, Birlik %49 oranında paya sahip olup yönetim kurulunda 2 üye ile temsil edilmektedir.

  İncele
 • Borsa İstanbul A.Ş.

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB), İstanbul Altın Borsası (İAB) ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.ni (VOB) devralarak şirkete dönüşmesiyle 2013 yılında kurulan Borsa İstanbul A.Ş.de Birliğin %1.3 oranında payı bulunmaktadır.

  İncele
 • Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.

  Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut ve varlık finansmanı kapsamında, türleri ve nitelikleri SPK tarafından belirlenen varlıkların devralınması, devredilmesi, devralınan varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak alınması ile bu varlıkların karşılığında sermaye piyasası ihracı ve SPK tarafından uygun görülen diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 2020 yılında Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi kurulmuştur. Birliğimiz Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.de %5 oranında paya sahiptir.

  İncele
 • JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.

  28.11.2019 tarihinde JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.nin toplam sermaye payının %85,05’ini temsil eden 850.500 adet nama yazılı pay senetlerinin belirlenen tutarlarda kurumlar tarafından alınmasına dair pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Birlik imzalanan sözleşmeye istinaden taahhüt ettiği pay alım tutarını 2020 yılı içerisinde ödemiştir. Birliğimiz JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.de %6 oranında paya sahiptir.

  İncele

Üyeliklerimiz

Yurt İçi Üyeliklerimiz

 • DEİK

  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa dayanılarak 1988 yılında, özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Birliğimiz, sektörümüzü uluslararası platformda daha da etkin olarak tanıtmak üzere, 2008 yılında DEİK’e ‘kurucu üye’ statüsünde üye olmuştur.

  İncele
 • İSTAC

  İstanbul Tahkim Merkezi(ISTAC), 20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kanunu’nun, 29.11.2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kuruldu. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir. Birlik ISTAC’a “Genel Kurul üyesi” statüsünde üye oldu.

  İncele
 • VERGİ KONSEYİ

  Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyin’ de Birliğimiz  bir üye ile temsil ediliyor.

  İncele
 • ETKİYAP

  Etki Yatırım Derneği (Etkiyap), Türkiye’deki etki yatırımı ekosistemi içinde, ilgili politikaların oluşturulması ve uygulanması konusunda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla 2020’de kurulmuştur. Birliğimiz, 2021 yılında Etkiyap’a “Danışma Kurulu Üyesi” statüsünde üye olmuştur.

  İncele

Yurt Dışı Üyeliklerimiz

 • ASF

  Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum-ASF), Asya-Pasifik bölgesinde menkul kıymet piyasalarını geliştirmek, ekonomik gelişime katkıda bulunmak ve üyeleri arasında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Bu bölgeden aracı kuruluş birlikleri, borsalar ve çeşitli kuruluşların üye olduğu Foruma, Birliğimiz 2009 yılında üye olmuştur.

  İncele
 • ICSA

  Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations-ICSA), aracı kuruluş birliklerini temsil eden bir oluşumdur. 1988 yılında kurulan Konseyin amacı üye birlikler arasında işbirliği sağlayarak, sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktır. Birliğimiz, 2006 yılından bu yana Konseyin üyeleri arasında yer almaktadır.

  İncele
 • INFE

  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD 2008 yılında üye ülkeler genelinde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için Uluslararası Finansal Eğitim Ağını (International Network on Financial Education – INFE) kurmuştur. Platforma Birliğimiz 2015 yılında ‘yardımcı üye’ statüsünde olmuştur.

  İncele
 • IOSCO

  Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), sermaye piyasalarına ilişkin global standartlar oluşturmak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasasında düzenleyici kurumların üye olduğu Örgüte, Birliğimiz 2003 yılında ‘gözlemci üye’ statüsünde üye olmuştur.

  İncele