Menu Close

E-Bülten üyeliği – KVKK ile İlgili Aydınlatma Metni

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği İktisadi İşletmesi (TSPB-İİ) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla TSPB   internet sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sekmesini dolduran gerçek kişilerden e-posta adresi verisi; bülten gönderimi, bilgilendirme ve saklama hizmeti amacıyla Birliğimiz tarafından açık rızanız kapsamında işlenecektir. İnternet sitemiz üzerinden toplanan işlem güvenliği bilgileriniz (log kayıtlarınız) KVKK madde 5/2-a kanunlarda açıkça öngörülmesi şartı kapsamında işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; toplu e-posta gönderimi için çalışılan hizmet sağlayıcılarına, belgelerin saklanması ile ilgili hizmet alınan arşiv şirketine ve gerekmesi halinde hak ve menfaatlerimizin korunması için avukatlar ve danışmanlara aktarılabilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile TSPB’ye ve TSPB-İİ’ye aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Birliğimizin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.